GentleLabs

Informace o ochraně osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů, fyzických osob, ke kterému dochází v souvislosti s obchodní činností společnosti GentleLabs s.r.o. IČO: 07658273 Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 3, která je správcem osobních údajů.

Správce můžete ve věci osobních údajů kontaktovat na emailové adrese podpora@gentlelabs.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl v naší společnosti jmenován.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • Název zpracování: Údaje z kontaktního formuláře webových stránek www.gentlelabs.cz
 • Účel zpracování: Kontaktování za účelem poskytnutí služeb
 • Kategorie osobních údajů: Kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, název organizace)
 • Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Doba uložení: 3 měsíce
 • Název zpracování: Údaje pro objednávku nebo smlouvu
 • Účel zpracování: Poskytnutí služeb na základě objednávky nebo smlouvy
 • Kategorie osobních údajů: Kontaktní a fakturační údaje
 • Právní titul: Plnění smlouvy
 • Doba uložení: Po dobu platnosti smlouvy
 • Název zpracování: Zpracování fakturačních údajů
 • Účel zpracování: Zajištění fakturace
 • Kategorie osobních údajů: Kontaktní a fakturační údaje
 • Právní titul: Právní povinnost - zákon od DPH
 • Doba uložení: 10 let

Vysvětlení k termínům o zpracování osobních údajů

 • Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
 • Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Sdělování osobní údajů třetím osobám

Osobní údaje pro zajištění fakturace předáváme účetní firmě Accounting and Tax Advissory s.r.o. (IČ 288 25 942). Jiným subjektům je nepředáváme, s výjimkou zákonné povinnosti je zpřístupnit orgánům státní správy při jejich kontrolní činnosti a Policii ČR. Nepředáváme, ani nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo jakékoliv mezinárodní organizaci.

Popis práv subjektů údajů

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci nebo ve formátu JSON.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů. Způsob výkonu práv Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost elektronicky.

 1. Zašlete ji e-mailem na adresu podpora@gentlelabs.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána
 2. nebo zašlete z vaší datové schránky do naší datové schránky 88apu5c.

K datu vyřízení vám zde bude zasláno vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady,
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

Do žádosti uveďte:

 1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 2. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
 3. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
 4. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.